гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

    В изпълнение на  Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 година и член 16 от Наредбата за административно обслужване и услуги, извършвани от органзациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с Писмо № РД 22-97/ 23.01.2019 година на МОН,  ОУ „Любен Каравелов“ публикува необходимата информация, която можете да прочете, изтеглите и разпечатате.

Документ

Изтегли

1

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

ПАЗАРДЖИК

Правилник за дейността

2

Годишен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

за учебната 2020/2021 година

Годишен план за дейността ново

3

Календарен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

за учебната 2020/2021 година

Календарен план за дейността ново

4

 План за дейността

на педагогическия съвет

План за дейността на ПС
5  График за провеждане на 

планираните родителски срещи

през учебната 2020/2021 година

6  Спортен календар

за учебната 2020/2021 година

7  План за квалификационната

дейност за учебната 

2020/2021 година

8  Правила за участие на персонала 

на ОУ „Любен Каравелов“ в квали-

фикационната дейност с включен

механизъм за финансова подкрепа

и регистър на участниците.

Правила за участие в квалификационната дейност
9  Програма за повишаване на качеството

на образованието в ОУ „Любен Каравелов“

за 2020/2021 учебна година

10 Единни правила за противодействие на 

тормоза и насилието

в ОУ „Любен Каравелов“

Едиинни правила за противидействие на тормоза
11 Програма за подкрепа на личностното 

развитие на ученика

в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за подкрепа на личностното развитие
12 Програма за превенция на ранното напускане

на училище

Програма за превенция на ранното напускане
13 Програма за предоставяне на равни

възможности и приобщаване на

учениците от уязвимите групи

Програма уязвими групи
14  Етичен кодекс на училищната общност

в ОУ „Любен Каравелов“ град Пазарджик

Етичен кодекс
15  Вътрешни правила за дейността 

на Комисията по етика

Вътрешни правила на комисията по етика ново
16  Програма за приемственост между ДГ 

и ОУ „Любен Каравелов“ и между IV и V клас

Програма за приемственост
17  Програма за преодоляване на неграмотността

през учебната 2020/2021 година

Програма за преодоляване на неграмотността
18  Правила за безопасна работа на учениците

в училищната компютърна мрежа и в интернет

Правила за безопасна работа в интернет
19  Програма за гражданско, здравно, интеркултурно 

образование и кариерно развитие за 2020/2021 

учебна година

Програма за ГЗИО и КО
20  Програма за превенция на зависимостите

(наркотици, алкохол, тютюнопушене) 

Програма за превенция на зависимостите
21  Програма за наставничеството на новона-

значените учители в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за наставничеството