гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

ъху    В изпълнение на  Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 година и член 16 от Наредбата за административно обслужване и услуги, извършвани от органзациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с Писмо № РД 22-97/ 23.01.2019 година на МОН,  ОУ „Любен Каравелов“ публикува необходимата информация, която можете да прочете, изтеглите и разпечатате.

Документ

Изтегли

1

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

ПАЗАРДЖИК

част 1

Правилник за дейността
 1

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

ПАЗАРДЖИК

част 2

 Правилник за дейността

2

Годишен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

 

Годишен план за дейността ново

3

Календарен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

Календарен план за дейността ново

4

 План за дейността

на педагогическия съвет

План за дейността на ПС
5

 График за провеждане на 

планираните родителски срещи

6

 Спортен календар

и учебен час по спортни дейности

7

 План за квалификационната

дейност 

8

 Правила за участие на персонала 

на ОУ „Любен Каравелов“ в квали-

фикационната дейност с включен

механизъм за финансова подкрепа

и регистър на участниците.

Правила за участие в квалификационната дейност
9

 Програма за повишаване на качеството

на образованието в ОУ „Любен Каравелов“

за 2021/2022 учебна година

10

Единни правила за противодействие на 

тормоза и насилието

в ОУ „Любен Каравелов“

Едиинни правила за противидействие на тормоза
11

Програма за подкрепа на личностното 

развитие на ученика

в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за подкрепа на личностното развитие
12

Програма за превенция на ранното напускане

на училище

Програма за превенция на ранното напускане
13

Програма за предоставяне на равни

възможности и приобщаване на

учениците от уязвимите групи

Програма уязвими групи
14

 Етичен кодекс на училищната общност

в ОУ „Любен Каравелов“ град Пазарджик

Етичен кодекс
15

 План на комисията по охрана на труда и защита 

при бедствия и аварии


Охрана на труда
16

 Програма за приемственост между ДГ 

и ОУ „Любен Каравелов“ и между IV и V клас

Програма за приемственост
17

 Програма за преодоляване на неграмотността

Програма за преодоляване на неграмотността
18

 Правила за безопасна работа на учениците

в училищната компютърна мрежа и в интернет

Правила за безопасна работа в интернет
19

 Програма за гражданско, здравно, интеркултурно 

образование и кариерно развитие 

Програма за ГЗИО и КО
20

 Програма за превенция на зависимостите

(наркотици, алкохол, тютюнопушене) 

Програма за превенция на зависимостите
21

 Програма за наставничеството на новона-

значените учители в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за наставничеството
 22  План на училишната комисия по БДП  План БДП