гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

В изпълнение на  Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 година и член 16 от Наредбата за административно обслужване и услуги, извършвани от органзациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с Писмо № РД 22-97/ 23.01.2019 година на МОН,  ОУ „Любен Каравелов“ публикува необходимата информация, която можете да прочете, изтеглите и разпечатате.

Документ

Изтегли

1

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

ПАЗАРДЖИК

 

Правилник за дейността

2

Годишен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

 

Годишен план за дейността ново

3

Календарен план за дейността

на ОУ „Любен Каравелов“

Календарен план за дейността ново

4

 План за дейността

на педагогическия съвет

План за дейността на ПС
5

 Спортен календар

и учебен час по спортни дейности

6

 План за квалификационната

дейност 

7

 Правила за участие на персонала 

на ОУ „Любен Каравелов“ в квали-

фикационната дейност с включен

механизъм за финансова подкрепа

и регистър на участниците.

Правила за участие в квалификационната дейност
8

 Програма за повишаване на качеството

на образованието в ОУ „Любен Каравелов“

 

9

План  за превенция и интервенция  на 

насилието и тормоза

в ОУ „Любен Каравелов“

Едиинни правила за противидействие на тормоза
10

Механизъм за противодействие на 

тормоза и насилието 

в ОУ „Любен Каравелов“

Механизъм

Алгоритъм

Процедури

11

Програма за подкрепа на личностното 

развитие на ученика

в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за подкрепа на личностното развитие
12

Програма за превенция на ранното напускане

на училище

Програма за превенция на ранното напускане
13

Програма за предоставяне на равни

възможности и приобщаване на

учениците от уязвимите групи

Програма уязвими групи
14

 Етичен кодекс на училищната общност

в ОУ „Любен Каравелов“ град Пазарджик

Етичен кодекс
15

 План на комисията по охрана на труда и защита 

при бедствия и аварии


Охрана на труда
16

 Програма за приемственост между ДГ 

и ОУ „Любен Каравелов“ и между IV и V клас

Програма за приемственост
17

 Програма за преодоляване на неграмотността

Програма за преодоляване на неграмотността
18

 Правила за безопасна работа на учениците

в училищната компютърна мрежа и в интернет

Правила за безопасна работа в интернет
19

 Програма за гражданско, здравно, интеркултурно 

образование и кариерно развитие 

Програма за ГЗИО и КО
20

 Програма за превенция на зависимостите

(наркотици, алкохол, тютюнопушене) 

Програма за превенция на зависимостите
21

 Програма за наставничеството на новона-

значените учители в ОУ „Любен Каравелов“

Програма за наставничеството
 22  План на училищната комисия по БДП  План БДП
 23

 Вътрешни правила за защита на лицата

подаващи сигнали или публично оповестяващи

информация за нарушения

 ЗЗЛПСПОИН

Вътрешни правила

правила

24

МЕХАНИЗЪМ

за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества

Механизъм