гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Основно училище „Любен Каравелов“, град Пазарджик е иновативно училище. Част от визията на училището е участие в проекти. През годините активно се включваме в проекти като:  „Успех“, „Твоят час“, „Образование за утрешния ден“, „Подкрепa за успех“,  “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, “ Равен достъп до училищно образование в условие на кризи”

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

ОУ „Любен Каравелов“ град Пазарджик е част от Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Дейност 1: По проекта бяха получени 14 981, 18 лева. Получена бе и техника: 26 лаптопа за подкрепа на ученици, 10 лаптопа за учители, оборудвани с универсален шкаф за зареждане батериите на лаптопите и за тяхното правилно съхранение и използване.

Дейност 2: Обучение на 178 ученици, включително и от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Проведоха се тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.

ОУД

Подкрепа за успех

 

Проекти за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ:
Тема: „ Театърът – помощник в обучението”
Период на провеждане – 2022/23 -2023/24г.
Иновацията се провежда с учениците от III клас.
Акцентира се на интерактивния метод – Театър в образованието,
който създава условия на подкрепа, творческо и креативно мислене, придобиване на умения за анализ на поведението и отношението към другите в класа. Децата учат чрез правене и преживяване, въвлечени в театралната игра.

Тема: „ УЧИМ, ДОКАТО ИГРАЕМ 20/21 22/23 г”

Проектите, в които училището е участвало през последните години

♦ „ Компютърът и игрите в помощ на обучението по английски език” 2019 – 2022

♦ „Подкрепа на целодневното обучение  в Начален етап“- обзавеждане на стая за Занимания по интереси в Целодневна организация на учебния ден – 2015-2016 г.

♦ „Успех“-извънкласни дейности-2014-2015, 2015-2016 г.

♦ „Твоят час“-извънкласни дейности – 2016-2017, 2017-2018 г.

♦ „Подобряване условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ – 2016-2017г.

♦ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – 2016,2017,2018 г.

◊ Оперативна програма  „Региони в растеж“:

♦ „ Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура“ – цялостно саниране , вътрешен ремонт на училището

♦ „ Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура“ – цялостно обзавеждане на училището – 2017-2018 г

♦ „ИКТ в образованието“-Обзавеждане на компютърните кабинети с компютърни станции – 2016-2017 г.

♦ Национална програма-„ Осигуряване на съвременна образователна среда“- 2016-2017 г.


С какво предлаганата иновация ще допринесе за реализиране на Стратегията за развитие на училището?

Иновацията,  и постиженията от нея ще изградят представа за нашето училище като:

             Модерно, конкурентноспособно училище за развитие на социални, граждански и дигитални компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни личности.

             Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и към социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик.

             Приложението на иновацията ще съдейства за  интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо  развитие и подкрепа  на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Цел на иновацията

         Предлаганата иновация е свързана с часовете по самоподготовка  в Целодневна организация на учебния ден в І клас.

         С въвеждането й, на учениците ще бъдат предоставени нови възможности за развитие, които ще породят очаквания за по-добри резултати и по-лесно приспособяване на децата към новата социална роля – ученик.

         Идеята е – учене чрез игра, изграждане на умения за общуване и създаване на завършен учебен продукт.

         Иновацията цели повишаване качеството на образованието и намаляване на отпадането на ученици от ЦОУД.

         Учениците да растат мислещи, уверени в своите възможности. Да се изграждат като самостоятелни личности  с творчески и откривателски дух, съобразно своите  способности и желания.

         Училището да стане едно по-приятно място, в което учениците да идват с желание, а родителите да бъдат съпричастни, спокойни и сигурни за личностното им развитие.

         По-висока квалификация на педагогическите специалисти, чрез включване в подходящи квалификационни форми

         По-леко и непринудено да бъдат постигнати стандартите  на ДОИ .

         Очакваме резултатите от иновацията да бъдат показателни, както за ученици и учители , така и за родители и общественост