гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
Свободни  места за  ученици през учебната 2022/2023 г.
I A – 0 II A – 0 III A – 3 IV A – 1
V A – 0 VI A – 0 VII A – 7
I Б -0 II Б – 2 III Б – 4 IV Б – 1 V Б – 0 VI Б – 1
VII Б – 7
  II В – 1 III В – 5 IV В – 3      
Прием на ученици се осъществява при наличие на свободни места в съответната паралелка.

 


През учебната 2023 / 2024 година първокласниците ще са обучавани от началните учителки
 241835306_4687765941257050_2872069598513600589_n  119783663_3899599430054729_4002416403386385665_n  329965871_927041408324097_9099570750910452417_n
Даниела Монева Гайтана Шаркова Лазаринка Славейкова
 

 

Още информация за приема в нашето училище

 Заявление в PDF формат  можете да изтеглите от тук > Заявление за постъпване в I клас

Заявление в PDF формат можете да изтеглите от тук > Заявление за кандидатстване в V клас


Необходими документи за записване в първи клас

 1.   Заявление от родител за записване на детето в първи клас по образец в срок съгласно графика за дейностите.
 2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето.
 3. Служебна бележка от местоработата на единия от родителите / при необходимост/.
 4. Копие от акт за раждане на детето – копие и оригинал за сверяване.
 5. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение.
 6. Удостоверение за завършен подготвителен клас / подготвителна група.
 7. Декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало подготвителен клас / подготвителна група/.
 8. Данни за личния лекар на детето.
 9. Анкетна карта за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 10. Заявление за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 11. Други документи удостоверяващи допълнителните критерии, съгласно Заповед  № 530/20.03.2019 г. на Кмета на община Пазарджик.

 

Критерии за прием на ученици в първи клас 

 1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същия не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 43 точки.
 2. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същия не е променян в последните 1-3 години преди подаване на заявлението – 30 точки.
 3. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същия не е променян в последната 1 година преди подаване на заявлението – 29 точки.
 4. Деца извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 28 точки.

Допълнителни критерии:

 1. Дете с трайни увреждания на 50% – 10 точки.
 2. Дете с двама починали родители – 10 точки.
 3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището, които през следващата учебна година продължават да се обучават в него – 10 точки.
 4. Дете от семейство с повече от две деца – 10 точки.
 5. Деца близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. – 7 точки.
 6. Деца, завършващи подготвителна група в детска градина, намираща се в близост до училището – 5 точки.
 7. Други деца от семейството, посещаващи детска градина в близост до училището – 5 точки.
 8. Месторабота на родителите в близост до училището 5 точки.

При свободни места, съгласно утвърдения училищен план-прием, се приемат деца извън горе цитираните критерии.

 

Priem3

Kra4e6Robot

Изберете сега, за да сте спокойни утре!!!

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Учениците в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма, както и даровити деца в задължителна училищна възраст, които могат да се обучават в самостоятелна форма след решение на ПС;

2. Лица, навършили 16-годишна възраст;
*Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в 3 сесии: редовна и две поправителни. За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение може да завърши един клас.