гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
Свободни  места за  ученици през учебната 2023/2024 г.
I A – 0 II A – 0 III A – 0 IV A – 4
V A – 2 VI A – 0 VII A – 0
I Б -0 II Б – 0 III Б – 2 IV Б – 4 V Б -2 VI Б – 0
VII Б – 0
I В – 0 III В – 2 IV В – 5  V В – 3    
Прием на ученици се осъществява при наличие на свободни места в съответната паралелка.

 


 

 

Още информация за приема в нашето училище

 Заявление в PDF формат  можете да изтеглите от тук > Заявление за постъпване в I клас

Заявление в PDF формат можете да изтеглите от тук > Заявление за кандидатстване в V клас


Необходими документи за записване в първи клас

 1.   Заявление от родител за записване на детето в първи клас по образец в срок съгласно графика за дейностите.
 2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето.
 3. Служебна бележка от местоработата на единия от родителите / при необходимост/.
 4. Копие от акт за раждане на детето – копие и оригинал за сверяване.
 5. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение.
 6. Удостоверение за завършен подготвителен клас / подготвителна група.
 7. Декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало подготвителен клас / подготвителна група/.
 8. Данни за личния лекар на детето.
 9. Анкетна карта за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 10. Заявление за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 11. Други документи удостоверяващи допълнителните критерии, съгласно Заповед  № 530/20.03.2019 г. на Кмета на община Пазарджик.

Priem3

Kra4e6Robot

Изберете сега, за да сте спокойни утре!!!

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Учениците в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма, както и даровити деца в задължителна училищна възраст, които могат да се обучават в самостоятелна форма след решение на ПС;

2. Лица, навършили 16-годишна възраст;
*Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в 3 сесии: редовна и две поправителни. За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение може да завърши един клас.