гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
Свободни  места за  ученици през учебната 2023/2024 г.
I A – 0 II A – 0 III A – 0 IV A – 4
V A – 2 VI A – 0 VII A – 0
I Б -0 II Б – 0 III Б – 2 IV Б – 4 V Б -2 VI Б – 0
VII Б – 0
I В – 0 III В – 2 IV В – 5  V В – 3    
Прием на ученици се осъществява при наличие на свободни места в съответната паралелка.

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024 – 2025 ГОДИНА

За учебната 2024-2025 година Основно училище „Любен Каравелов“ ще извърши класиране и прием на ученици кандидатстващи за обучение в ПЪРВИ клас, а така също ще записва ученици и в останалите класове при наличие на свободни места.

Класирането и записването ще се реализира в срокове и критерии съгласно заповед на Кмета на община Пазарджик  и заповед на Директора на училището.

Необходимата ви информация можете да изтеглите и прочетете от тук:

График за дейностите за приема на ученици в първи клас за учебната 2024-2025 година. Заповед № 355 на Кмета на община Пазарджик

Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2024-2025 година. Заповед № 337 на кмета на община Пазарджик

Допълнителни критерий за прием в първи клас. Заповед № 787 на Директора на ОУ „Любен Каравелов“

Заявление за кандидатстване в I клас

Заявление за кандидатстване в V клас

 


Още информация за приема в нашето училище

През учебната 2024-2025 година малките първолаци ще обучават:
Таня Бурева
Румяна Данчева
Костадинка Попова
 Необходими документи за записване в първи клас
 1.   Заявление от родител за записване на детето в първи клас по образец в срок съгласно графика за дейностите.
 2. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, настойниците или лицата, които полагат грижи за детето, издадено от съответната общинска администрация преди датата на подаване на заявление за участие в класиране на детето.
 3. Служебна бележка от местоработата на единия от родителите / при необходимост/.
 4. Копие от акт за раждане на детето – копие и оригинал за сверяване.
 5. Заявление, относно желанието на родителя за целодневно обучение.
 6. Удостоверение за завършен подготвителен клас / подготвителна група.
 7. Декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало подготвителен клас / подготвителна група/.
 8. Данни за личния лекар на детето.
 9. Анкетна карта за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 10. Заявление за избор на учебни предмети, които ще се изучават в избираемите часове от Раздел Б на училищния учебен план.
 11. Други документи удостоверяващи допълнителните критерии, съгласно Заповед  № 337 /21.02.2024 г. на Кмета на община Пазарджик.

 

Kra4e6Robot

Изберете сега, за да сте спокойни утре!!!

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. Учениците в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма, както и даровити деца в задължителна училищна възраст, които могат да се обучават в самостоятелна форма след решение на ПС;

2. Лица, навършили 16-годишна възраст;
*Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в 3 сесии: редовна и две поправителни. За една учебна година ученик в самостоятелна форма на обучение може да завърши един клас.