гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

Подкрепа за успех

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Публични изяви на група „Сръчни ръце“ с ученици от 4 клас с ръководител г-жа Севделина Петкова

„Честита пролет!“ 2021

 „Коледа“  2020 г – Една по различна Коледа.


Проектът BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е проект на министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

В основно училище „Любен Каравелов“ са сформирани следните групи:

Група Ръководител
1 Аз и буквите Таня Бурова
2 Български език и литература Тодорка Грозданова
3 В света на книгите Детелина Тарашева
4 Географско знание Марияна Петрова
5 Граматика Детелина Тарашева
6 Граматичета Гайтана Шаркова
7 Езикова работилница Ганка Петрова
8 Млад математик Севделина Петкова
9 Сова Сийка Велкова
10 Сръчни ръце Севделина Петкова
11 Умни пчелички Румяна Данчева
12 Ярки звездички Костадинка Попова