гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

У Ч И Л И Щ Е Н __  П Л А Н

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

по изпълнение
на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

въведен със заповед № РД 09-1871/18.12.2015 г на министъра на образованието и науката
заповед № РД 09-611/18.05.2012г, .

учебна 2019/2020 година

І. Предмет

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

ІІ. Цел 

  • Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна учебна среда в ОУ „Любен Каравелов“ чрез изграждане на ценности, правила и процедури, преодоляващи насилието и тормоза в училище.

ІІІ. Задачи:

  1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.
  2. Продължаване дейността на Училищния координационен съвет за справяне с насилието.
  3. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

Целият план  за работата на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище

можете да   Strelkata изтеглите  от тук.