гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19

МЕХАНИЗЪМ

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

В ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- ГРАД ПАЗАРДЖИК

Разработен, във връзка със заповед № РД 09-1871/18.12.2015г на министъра на образованието и науката и заповед № РД 09-611/18.05.2012г

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

Ключови в разбирането за тормоза са следните характеристики на това поведение:

 Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;

 Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот;

 Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.

Типичните младежки форми на насилие и тормоз са: телесна повреда; заплашване; принуда; изнудване и грабеж; противозаконно унищожаване или нанасяне на щета на чужда движима или недвижима вещ

Проявите на тормоз в училище най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

Ø Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;

Ø Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

Ø Психичен тормоз – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;

Ø Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

Ø Виртуален тормоз – обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook; разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават; снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпростра-няване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

Факторите, които провокират тормоз, агресия или насилие в ученическата общност са:

Ø Вътреличностната агресивност на самите ученици, зависеща от индивидуалните им особености. Тя се обостря по време на кризата на юношеския период.;

Ø Предшестващ жизнен опит на учениците ,свързан с проява на агресия и насилие или наблюдаване на подобни действия;

Ø Непознаване на методи за ненасилствено разрешаване на конфликти;

Ø Традиции в училищната общност, провокиращи и стимулиращи агресия и насилие;

Ø Драстична промяна в ценностната система, при която стойности като солидарност, готовност за оказване на помощ или съчувствие са изтласкани на заден план.

Според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.

Целият механизъм  за противодействие на училищенния тормоз

можете да   Strelkata изтеглите  от тук.