гр. Пазарджик, ул. "П. Волов" №1, тел. 034 45 28 19
Мерки
за намаляване на рисковете от предаване на  инфекцията COVID – 19
при присъствено обучение в Основно училище Любен Каравелов“ – гр. Пазарджик
за учебната 2020/2021 година
 
 1. Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса
 2. Спазване на общите здравни мерки.
 3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
 • в общите закрити части на учебната сграда за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения– от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване – ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки съгласно Приложение №1 – Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
 2. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Наличие на течаща топла вода и сапун на мивките до тоалетните за ползване от всички ученици и работещи.
 • Поставени автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището и в коридорите пред трите санитарни помещения на съответния етаж.
 1. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
 2. Спазване на създадената вътрешноучилищна организация и на правилата във връзка с епидемията
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Издадена заповед №729/03.09.2020г. на директора за определяне на лице, отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.
 • Издадена заповед №728/03.09.2020г. на директора за разпределяне на отговорностите в сформирания училищен екип за контрол по спазване на вменените им задължения и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Издадена заповед на директора за създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности в училище
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Провеждането на дейностите по занимания по интереси се извършва в сборната група от ученици като се осигурява нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между учениците.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
 1. Задължителни мерки за осигуряване на дистанция между паралелките
 2. Класни стаи и организация на учебния процес
 • определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, както следва:

Първи етаж: стаи от 101 до 105 се заемат от паралелките от начален етап, както следва: в стая 101 – IV „а“ клас; в стая 102 – IV„б“ клас;  в стая 103 –  I„а“ клас; в стая 104 – I„б“ клас; в стая 105 –  I„в“ клас.

Втори етаж: стаи от 201 до 205 се заемат от паралелките от начален етап, както следва: в стая 201 – II„а“ клас; в стая 202 – II„в“ клас; в стая 203 –  II„б“ клас; в стая 204 –  III„а“ клас; в стая 205 –  III„б“ клас.

Трети етаж: стаи от 303 до 305 се заемат от паралелките от прогимназиален етап, както следва: в стая 303 – V „а“ клас; в стая 304 – VI„а“ клас; в стая 305 – VII„а“ клас. В стая 307 – V „б“ клас; в стая 309 – VI „б“ клас, като учителите, преподаващи в прогимназиален етап извършват движение по класове, а не учениците.

Заниманията на учениците от начален етап в ЦОУД се провеждат в следните стаи:

Първи етаж: в стая 101 – ГЦОУД -IV; в стая 103 – ГЦОУД – I„а,в“ клас; в стая 104– ГЦОУД – I„б,в“ клас. Стаята за занимания по интереси за начален етап се ползва по график. Малък физкултурен салон се ползва при лошо време и само от първи клас.

Втори етаж: в стая 208 – ГЦОУД –  II„а,в“ клас; в стая 106 –  II„б,в“ клас; в стая 204 –  III„а“ клас; в стая 205 –  III„б“ клас.

Трети етаж: в стая 310 – ГЦОУД –  V„а ; в стая 306 – ГЦОУД –  V„б“;

 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 1. Коридори и стълбища
 • Учителите и учениците от начален етап се придвижват само по стълбището от централния вход и коридорите по първи и втори етаж до съответните стаи и тоалетни на етажа, като се движат вдясно.
 • Учениците от начален етап, с преподаватели М. Комсийска, Т. Грозданова, З. Богданова, С. Златанов и П. Панов, посещават кабинета по английски език на първи етаж, кабинетите по ИКТ на втори етаж и физкултурен салон, като придвижването им до там и обратно става под контрола на преподавателя.
 • Учителите и учениците от прогимназиален етап се придвижват само по западното стълбището (от западния вход на училището) до втори и трети етаж и по коридорите до съответните стаи и тоалетни на етажа.
 • Изключение при придвижването на учениците се допуска само за провеждане на часовете по ИТ и ФВС, както и за провеждане на часовете само за лабораторна работа по Химия и ООС, ЧП, Биология и ЗО, Физика и астрономия когато се използват средствата за обучение в съответните специализирани кабинети.
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.
 • Издадена заповед на директора за дневно разписание На всеки етаж определените хигиенист и дежурен учител следят учениците да не се струпват пред тоалетните.
 1. Входове
 • Портиерът :

– допуска през главния вход на училището влизат всички служители, външни лица, всички ученици от начален етап.

– следи за максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

– допуска придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

– регулира влизането и излизането в сградата на училището през централния вход, без струпване на входа и при спазване на дистанция. Западният вход се отваря само сутрин, а в голямото междучасие за прогимназиален етап се отваря вратата към вътрешния двор на училището и се контролира от дежурния учител и лицето по поддръжката.

 1. Стол и бюфети
 • Храненето (закуски) в голямото междучасие на учениците от начален етап е по график – I, II клас от 8.45ч до 9.15ч; III, IV клас от 9.30ч. до 9.55ч.- на открито в училищния двор, а при неблагоприятно време – в стаята на класа. За прогимназиален етап времето за голямо междучасие е от  10.20ч до 10.45ч. и дежурният учител контролира да не се струпват ученици пред бюфета в столовата, от който учениците си купуват закуски.
 • Обедното хранене на учениците от начален етап е по график в столовата под формата на кетъринг с индивидуални прибори, като са обособени зони за хранене за отделните паралелки.
 • Учителите, придружаващи учениците на обяд не допускат опашки от близкостоящи ученици на бюфета и споделяне на храни и напитки.
 1. Училищен двор
 • отделните паралелки заемат определена зона в двора на училище.
 • учителите провеждат занятия извън училището, съобразно всички действащи нормативи в условията на COVID-19.
 1. Недопускане на външни лица в дворовете– осигурена е охранителна фирма за училището
 2. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение или в училищния двор, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
 • Задължителни възпитателни мерки:
 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата за лична хигиена и физическа дистанция, за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите в условията на епидемия от COVID-19 чрез даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 2. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
 3. Подготвителни мерки при съмнение или случай на COVID-19 в училището и правила за поведение:
 4. Обособено е място – чакалня за ученик или лице с грипоподобни симптоми, намираща се на първи етаж до кабинета на медицинското лице.
 5. Медицинското лице, подпомагано от дежурния учител и портиера на входа в училището осъществяват медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.
 6. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 7. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи (Приложение № 2) и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

Мерките за намаляване на рисковете от предаване на  инфекцията COVID – 19

при присъствено обучение са отворени за допълване и промяна съгласно условията на средата.

 

 

Василка Димова

Директор на ОУ „Л. Каравелов“ 

град Пазарджик

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището включват:

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
   • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
   • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
   • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
   • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

   самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

   • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
   • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

    

   Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

    

   Първоначално поведение

   • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
   • Избягва се физически контакт с други лица.
   • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
   • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
   • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
   • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
   • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
   • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
   • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

    

   В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

   • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
   • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

   учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

   • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
   • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
   • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
    • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
    • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
    • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
   • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
   • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
   • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
   • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.